Povinné informace

Povinné informace
podle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění zákona č. 61/2006 Sb.

1. Název
Obec Sudice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vznikly obce jakožto územně samosprávní jednotky s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Dne 1.1.1992 vznikl rozhodnutím Ministerstva vnitra čj.: VS C/3-3902/91 ze dne 6.12.1991 oddělením od Města Boskovice územní samosprávní celek Obec Sudice jako samostatný subjekt. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

3. Organizační struktura
Odkaz na "Organizační schéma obce a obecního úřadu"

4. Kontaktní spojení4.1. Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadu : Sudice 164, 680 01 Boskovice
4.2. Úřední hodiny : středa od 17.00 do 20.00 hodin
4.3. Telefon : +420 606 136 650
4.4. Adresa internetové stránky : http://www.sudice-bk.cz/
4.5. Elektronická adresa : sudice@sudice-bk.cz
4.6. ID datové schránky xxabrsq
4.7. Elektronická adresa e-podatelny je: sudice@sudice-bk.cz

5. Případné platby lze poukázat
KB Blansko 29623631/0100

6. 
00841820

7. DIČ
Obec od 1.5.2013 je plátcem DPH
DIČ: CZ 00841820

8. Dokumenty
Odkaz na „Důležité dokumenty“

9. Žádosti o informace
Odkaz na „Žádost o informace, příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky“

10. Příjem žádostí a dalších podání
Odkaz na „Žádost o informace, příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky“

11. Opravné prostředky
Odkaz na „Žádost o informace, příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky“

12. Formuláře
Odkaz na „Formuláře“

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Veškeré návody a postupy na řešení životních situací občanů jsou uvedeny na „Portálu veřejné správy“ České republiky.
http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava České republiky,
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
 

14.2. Vydané právní předpisy
Odkaz na „Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce“.

14.3. Přehled platných řádů obce:
„Organizační řád Obecního úřadu Sudice“,
„Jednací řád Zastupitelstva obce Sudice“ ze dne 3.3. 2011,
Příloha „Volební řád“ ze dne 3.3.2011,

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na Obecním úřadě Sudice, kde jsou v úřední hodiny občanům k nahlédnutí.

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení Obce Sudice je zveřejněn a průběžně aktualizován na internetových stránkách http://www.sudice-bk.cz/

15. Úhrady za poskytování informací
Odkaz na „Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“

16. Licenční smlouvy
Výhradní licence §14a zák. č. 106/1999 Sb.

Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství.

Zatím zde nejsou žádné vzory licenčních smluv.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odkaz na „Výroční zprávy o poskytování informací“

18. Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odkaz na "Zveřejněné informace podle zákona č. 106/1999 Sb."

19. Zásady a GDPR

Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice, IČ: 00841820, ode dne 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, disponuje potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů. Jednou z povinností obce je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Obec Sudice jmenovala ke dni 25. května 2018 jako pověřence Bc. Martinu Kaderkovou, email: sudice.bk@email.cz.

Sudice

Oficiální stránky obce
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Tel.: +420 606 136 650
E-mail: sudice@sudice-bk.cz

Úřední hodiny
Středa: 17:00 - 20:00