Žádost o informace, příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky

Žádost o informace, příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky

Žádost o informace, příjem žádostí a dalších podání,
opravné prostředky

 


Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze na Obecním úřadě žádat o poskytnutí informace:

- ústně v úředních hodinách ve středu v době od 17 do 20 hodin,
- písemně poštou na adresu: Obecní úřad Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice,
- osobně předáním písemné žádosti v úředních hodinách ve středu v době od 17 do 20 hodin,
- e-mailem na adresu: sudice.bk@email.czsudice@sudice-bk.cz

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost musí obsahovat zákonné náležitosti podle §14 odst. 2 uvedeného zákona a to:

- kterému povinnému subjektu je určena
- že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
- identifikaci žadatele:

- u fyzických osob - jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště

- u právnických osob - název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla

Pokud obec žádosti o informaci, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat ve lhůtě uvedené na rozhodnutí od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Odvolání se podává na Obecní úřad v Sudicích, který odvolání spolu se spisovým materiálem postoupí nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán o odvolání ve stanovené lhůtě rozhodne. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

Lhůty pro vyřízení žádosti o informace:

Obec poskytne informaci nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Prodloužení této lhůty je možné ze závažných důvodů podle §14 odst.7 uvedeného zákona nejvýše o 10 dní.

Obec Sudice jedná a rozhoduje zejména na základě:

- zákonů:
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,

- platných obecně závazných vyhlášek a nařízení obce Sudice

Výše uvedené nejdůležitější předpisy jsou k nahlédnutí na internetových stránkách http://sudice-bk.cz/ a na Obecním úřadě Sudice.

Obec je oprávněna vyžadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, opatřením technických nosičů dat, pořízením kopií a odesláním informací žadateli. V případě, že obec bude požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Vydání informace smí být podmíněno úhradou těchto nákladů, jejichž výše se určuje podle Sazebníku úhrad nákladů spojených s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“
Obecní úřad se při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů řídí vnitřním předpisem - směrnicí č. 10/2011 platnou a účinnou od 7.10.2011.

Informace o již zveřejněných informacích obdržíte na Obecním úřadě Sudice v úředních hodinách ve středu v době od 17 do 20 hodin. Výroční zprávy o poskytnutých informacích budou zveřejňovány do 1.3. za předcházející kalendářní rok.


Ing. Olga Dočkalová
starostka Obce Sudice

Sudice

Oficiální stránky obce
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Tel.: +420 606 136 650
E-mail: sudice@sudice-bk.cz

Úřední hodiny
Středa: 17:00 - 20:00